no-style

LAY - Love Lay (爱莲说) Lyrics


爱莲说 (Ai Lian Shuo) Love Lay

LAY (张艺兴)

LAY (张艺兴) Producer

LAY (张艺兴) LOVE LAY (爱莲说) DETAILS

LAY Love Lay (爱莲说) Lyrics. 爱莲说 (Ai Lian Shuo) Love Lay Song Sung By Korean Artist Lay Zhang (张艺兴) Of EXO On Producer Album. LAY Love Lay (爱莲说) Is Chinese Pop Song. LAY Love Lay (爱莲说) Chinese, Pinyin And English Lyrics.

LAY (张艺兴) LOVE LAY (爱莲说) INFO

Song : 爱莲说 (Ai Lian Shuo) Love Lay
Artist : LAY (张艺兴) - Lay Zhang
Album : Producer
Genre : C-Pop
Language : Chinese
Release Date : 2021-02-05


LAY (张艺兴) LOVE LAY (爱莲说) LYRICS

水陆草之花
可爱者甚蕃
予独爱莲

晋陶渊明独爱菊
自李唐来世人盛爱牡丹
予独爱莲出淤泥而不染
可远观而不可亵玩焉

青竹 刻武功 醉倒灶台中
桃花 迷惑英雄 隔年抛东风
红梅下酒 江湖行走 大侠总风流
黄菊入喉 陶潜不愁 诗人争消瘦
谁也见过 万种花色
却独陷泥塘爱莲荷
无花同伍 无草共处
世上热闹都被辜负
不贪 不嗔 不痴 不怨 不憎 不惑

莲 花之君子也
接天叶碧 映日花红
莲 花之君子也
不求同好
莲 花之君子也
别具一格 远观就好
莲之爱 同予者何人

我江湖走过许多年
看尽了万花我只爱一朵莲

不能酿美酒
不能饰窗口 清白走

年少 丛中游 爱花因风流
悠悠 百花瘦 唯它不藏袖
难相守 不长留 莲子苦入喉

莲之爱 怪人爱
世人不分青红皂白也难怪
怪人爱 世人猜
污泥满身不染半分花照开

莲 花之君子也
莲 花之君子也
莲 花之君子也
莲之爱 同予者何人
莲之爱 怪人爱
世人不分青红皂白也难怪
晋陶渊明独爱菊
自李唐来世人盛爱牡丹
怪人爱 世人猜
污泥满身不染半分花照开
予独爱莲出淤泥而不染
可远观而不可亵玩焉


LAY (张艺兴) LOVE LAY (爱莲说) PINYIN LYRICS

shuǐlù cǎo zhī huā
kě’ài zhě shén fān
yǔ dú ài lián

jìn táoyuānmíng dú ài jú
zì lǐ táng lái shìrén shèng ài mǔdān
yǔ dú ài lián chū yūní ér bù rǎn
kě yuǎn guān ér bùkě xiè wán yān

qīngzhú kè wǔgōng zuì dǎozào táizhōng
táohuā míhuò yīngxióng génián pāo dōngfēng
hóng méi xià jiǔ jiānghú xíngzǒu dà xiá zǒng fēngliú
huángjú rù hóu táoqián bù chóu shīrén zhēng xiāoshòu
shéi yě jiànguò wàn zhòng huāsè
què dú xiàn nítáng ài lián hé
wú huā tóng wǔ wú cǎo gòngchǔ
shìshàng rènào dōu bèi gūfù
bù tān bù chēn bù chī bù yuàn bù zēng bùhuò

liánhuā zhī jūnzǐ yě
jiē tiān yèbìyìng rì huāhóng
liánhuā zhī jūnzǐ yě
bù qiú tónghào
liánhuā zhī jūnzǐ yě
bié jù yī gé yuǎn guān jiù hǎo
lián zhī ài tóng yǔ zhě hérén

wǒ jiānghú zǒuguò xǔduō nián
kàn jǐnle wàn huā wǒ zhǐ ài yī duǒ lián

bùnéng niàng měijiǔ
bùnéng shì chuāngkǒu qīngbái zǒu

niánshào cóng zhōngyóu ài huā yīn fēngliú
yōuyōu bǎihuā shòu wéi tā bù cáng xiù
nàn xiāng shǒu bù cháng liú liánzǐ kǔ rù hóu

lián zhī ài guàirén ài
shìrén bù fēn qīnghóngzàobái yě nánguài
guàirén ài shìrén cāi
wū ní mǎn shēn bù rǎn bànfēn huā zhào kāi

liánhuā zhī jūnzǐ yě
liánhuā zhī jūnzǐ yě
liánhuā zhī jūnzǐ yě
lián zhī ài tóng yǔ zhě hérén
lián zhī ài guàirén ài
shìrén bù fēn qīnghóngzàobái yě nánguài
jìn táoyuānmíng dú ài jú
zì lǐ táng lái shìrén shèng ài mǔdān
guàirén ài shìrén cāi
wū ní mǎn shēn bù rǎn bànfēn huā zhào kāi
yǔ dú ài lián chū yūní ér bù rǎn
kě yuǎn guān ér bùkě xiè wán yān

LAY (张艺兴) LOVE LAY (爱莲说) ENGLISH LYRICS

Coming soon.
Post a Comment

Previous Post Next Post